Wymagane dokumenty

Wizyta w kancelarii notarialnej – wymagane dokumenty:
Sporządzenie aktu notarialnego wymaga dostarczenia do Kancelarii odpowiednich dokumentów. Aby usprawnić i przyspieszyć załatwienie sprawy w naszej Kancelarii, zamieszczamy spis dokumentów, które należy dostarczyć przed zawarciem umowy. Spis ten ma charakter informacyjny, co wynika ze specyfiki każdej sprawy, a więc warto wcześniej skonsultować zagadnienie z notariuszem lub działem prawnym.

Czynności notarialne

 

Wymienione dokumenty są niezbędne do sporządzenia danej umowy, niemniej jednak
w niektórych sytuacjach istnieje konieczność doniesienia innych, niewymienionych w tym spisie dokumentów. W związku z tym przed umówieniem się na podpisanie aktu notarialnego, prosimy o kontakt z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów i doprecyzowania szczegółów transakcji.

Prosimy również o uprzedzenie o okoliczności, że strona będzie działała przez pełnomocnika. Należy wtedy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

1. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (z tym, że jeżeli lokal nabyty został w drodze spadku,
  w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 r. lub w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 r., dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 • numer księgi wieczystej,
 • umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki – w przypadku gdy zakup finansowany jest z kredytu bankowego,
 • zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat czynszowych,
 • zaświadczenie potwierdzające, że przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • dane do umowy takie jak: dane stron, cena i sposób płatności, termin wydania, ewentualne ustalenia dodatkowe.

2. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

• podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku lub przydział (z tym, że jeżeli prawo nabyte zostało w drodze spadku, w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 r. lub w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 r., dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
• aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynikać będzie, że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
• numer księgi wieczystej (jeśli została założona),
• umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki – w przypadku gdy zakup finansowany jest z kredytu bankowego,
• zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat czynszowych,
• zaświadczenie potwierdzające, że przedmiotowym lokalu nikt nie jest zameldowany,
• dane do umowy takie jak: dane stron, cena i sposób płatności, termin wydania, ewentualne ustalenia dodatkowe.
3. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) zabudowanych działek gruntu

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (z tym, że jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku, w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 r. lub w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 r., dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
 • numer księgi wieczystej,
 • umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki – w przypadku gdy zakup finansowany jest z kredytu bankowego,
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego urzędu miasta lub gminy, z którego wynikać będzie przeznaczenie nieruchomości planie, ewentualnie zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy z adnotacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o braku sprzeciwu w sprawie zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektu,
 • zaświadczenie potwierdzające, że przedmiotowym budynku nikt nie jest zameldowany,
 • wypis z rejestru gruntów, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej lub zachodzi konieczność ujawnienia budynku
  w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczysto-księgowych,
 • dane do umowy takie jak: dane stron, cena i sposób płatności, termin wydania, ewentualne ustalenia dodatkowe.

4. Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności)

  • niezabudowanych działek gruntu:

   • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku (z tym, że jeżeli nieruchomość nabyta została w drodze spadku, w drodze darowizny po 1 stycznia 2007 r. lub w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności po 1 stycznia 2007 r., dodatkowo wymagane będzie zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że uregulowany został obowiązek podatkowy w zakresie podatku od spadków i darowizn),
   • numer księgi wieczystej,
   • umowa kredytowa wraz z oświadczeniem Banku o ustanowieniu hipoteki – w przypadku gdy zakup finansowany jest z kredytu bankowego,
   • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego urzędu miasta lub gminy, z którego wynikać będzie przeznaczenie nieruchomości planie, ewentualnie zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że nieruchomość znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
   • wypis z rejestru gruntów, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczystoksięgowych,
   • jeśli w księdze wieczystej nie ujawniono podziału działki gruntu to dodatkowo wymagane będą: ostateczna decyzja w sprawie zatwierdzenia projektu podziału działki gruntu, a także wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej dla nowo powstałych działek gruntu, z zaznaczeniem, że dokument ten przeznaczony jest do celów wieczystoksięgowych
   • dane do umowy takie jak: dane stron, cena i sposób płatności, termin wydania, ewentualne ustalenia dodatkowe.

Formularze do pobrania: