Informacja od administratora danych osobowych

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Notarialna Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej ADO (dane kontaktowe: ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław, e-mail: notariusz@tarkowski.pl);
2) podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w celu:
a) wykonania czynności notarialnych i związanych z nimi obowiązków spoczywających na notariuszu zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
b) dokonywania rozliczeń podatkowych i księgowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami podatkowymi, jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
3) mają Państwo prawo żądać od ADO dostępu do Państwa danych osobowych, przy czym modyfikacja danych możliwa jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
5) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością wykonania czynności notarialnych, ponieważ przekazanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez notariusza czynności notarialnych, a zakres wymaganych danych osobowych osób uczestniczących w czynnościach notarialnych określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
6) odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w szczególności organy publiczne, np. sądy oraz organy administracji państwowej i samorządowej,
7) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo
o notariacie, ADO będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres co najmniej 10 lat od sporządzenia dokumentów obejmujących dokonane czynności notarialne.
8) w razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, prosimy
o kontakt na adres notariusz@tarkowski.pl. Wszelkie otrzymane listy zostaną niezwłocznie rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.