Czynności notarialne

W naszej kancelarii przywiązujemy należytą wagę do właściwego przebiegu załatwiania wszystkich czynności notarialnych. Przed podpisaniem danego aktu notarialnego przez notariusza i zainteresowane strony przygotujemy stosowny projekt i okazujemy go naszym Klientom. Podpisanie aktu notarialnego następuje w naszym biurze, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i z poszanowaniem interesów Klientów.

Zanim zgłoszą się Państwo do naszego biura notarialnego z zamiarem sporządzenia aktu notarialnego, zachęcamy do zapoznania się z wykazem dokumentów wymaganych przez notariusza przy poszczególnych czynnościach notarialnych.

Czynności jakie wykonuje notariusz:

 • sporządza akty notarialne,
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządza poświadczenia,
 • doręcza oświadczenia,
 • spisuje protokoły,
 • sporządza protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów prawnych,
 • sporządza oświadczenia i inne dokumenty,
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Umowa przedwstępna

W przypadku sprzedaży nieruchomości często dochodzi do zawarcia umowy przedwstępnej. Jej celem jest zobowiązanie do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, wśród postanowień której znaleźć mają się ważne zapisy zawarte w umowie wstępnej. Umowa taka nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego, ale dzięki skorzystaniu z usług notariusza zainteresowany posiada uprawnienia do dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej – w przypadku podpisania umowy bez udziału notariusza możliwe jest jedynie wysunięcie roszczenia o zapłatę odszkodowania.

Sytuacje, w których zawiera się umowę przedwstępną, to na przykład sprzedaż mieszkania otrzymanego w wyniku podziału spadku czy w formie darowizny (sprzedaż takiego mieszkania bez uiszczenia podatku jest możliwa zazwyczaj dopiero po kilku miesiącach) czy chęć zabezpieczenia się przed ewentualnymi niekorzystnymi zapisami w księdze wieczystej. Niekiedy w celu jeszcze lepszej ochrony postanowień umowy określa się zadatek, czyli kwotę finansową, którą jedna ze stron wręcza drugiej – na przykład jeśli strona wręczająca zadatek wycofa się z umowy, tym samym łamiąc zapisy umowy przedwstępnej, zadatek przepada; jeśli to sprzedający wycofa się z umowy, kupujący może żądać zadatku w podwójnej wysokości.

 

Zniesienie współwłasności

Współwłasność mieszkania jest niekiedy sytuacją kłopotliwą, zwłaszcza gdy jedna z osób weszła w posiadanie praw współwłasności wskutek dziedziczenia czy rozwodu. Rozwiązaniem problemu może być zawarcie u notariusza umowy zniesienia współwłasności. Jest to sposób zdecydowanie szybszy niż postępowanie sądowe, które może trwać nawet kilka miesięcy, jednak jest możliwy do zastosowania wyłącznie wtedy, gdy wszystkie strony są zgodne co do sposobu zniesienia współwłasności.

Zniesienie współwłasności u notariusza może nastąpić na różne sposoby. Najpopularniejsze metody to:

 • Podział nieruchomości na części i przyznanie ich własności dotychczasowym współwłaścicielom. Należy upewnić się, czy podział jest prawnie dopuszczalny.
 • Przyznanie własności jednemu ze współwłaścicieli, który zobowiązany jest do spłaty pozostałych współwłaścicieli.

Notariusz może również założyć księgi wieczyste nowo powstałym nieruchomościom albo dokonać wpisów nowych właścicieli w już istniejących księgach.